ΕΡΤ: Ο διαγωνισμός και τα προσόντα για την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου

στις

Δημοσιοποιήθηκαν τα προσόντα που ζητάει η κυβέρνηση για την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ.

Η λέξη κλειδί είναι η λέξη «είτε»

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμους της αλλοδαπής, είτε να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με αποδεδειγμένη διεθνή αναγνώριση του έργου τους.

Σε αυτή την περίπτωση όπως είναι γραμμένο δεν χρειάζεται καν πτυχίο….

Για την επιλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα με την πρόσκληση υπάρχουν μια σειρά απο κριτήρια μάλλον υποκειμενικά, αφού θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη: (α) η εμπειρία στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών ή/και οπτικοακουστικών υπηρεσιών ή/και η εμπειρία σε διοίκηση και οργάνωση δημοσίων οργανισμών ή/και επιχειρήσεων, (β) οι ικανότητες σε θέματα διοίκησης και διεύθυνσης και (γ) η τεκμαιρόμενη από την πείρα τους ικανότητα εργασίας και λήψης σημαντικών αποφάσεων ευθύνης.

Σημειώνεται ότι η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πενταετής δηλαδή θα καλύψει και ένα μεγάλο μέρος από την θητεία που θα έχει επόμενη κυβέρνηση.

Για όσους θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους μεχρι τις 29 Ιουνίου 2017, 15:00 τα σχετικά είναι στο opengov

http://www.opengov.gr/home/2017/06/22/7538

Advertisements