Βουλή: Αυτά είναι τα επιδόματα

στις

Σχόλια δεν χρειάζονται.

Απλά η καλή μας η Βουλή να τα νομοθετήσει (το ανθυγιεινής δεν είναι;) και για όλους τους υπόλοιπους στη χώρα.

(και να βρει και απο κάπου τα λεφτα….Κατα προτίμηση όχι απο τους κακούς δανειστες).

Λοιπόν λέει η Βουλή:

Δικαιούχοι του μηνιαίου επιδόματος, αναλόγως προς τα οριζόμενα των εδ. 6 και 7 της παρ. 5 του άρθρου 164Δ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ – ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει, είναι οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης,  υπάλληλοι της Βουλής, ανά κατηγορία, ως εξής:
 
 
–  Κατηγορία Α’:  εκατόν πενήντα (150) ευρώ,

α) οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων και πλυστικών και οι απασχολούμενοι στη συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων, που ασχολούνται αποκλειστικά με τις εργασίες αυτές,

β) οι συντηρητές έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, που ασχολούνται αποκλειστικά με την εν λόγω συντήρηση.
 
 
– Κατηγορία Β΄: εβδομήντα (70) ευρώ,

το προσωπικό καθαριότητας, που απασχολείται στον Βρεφονηπιακό Σταθμό, στο Νηπιαγωγείο της Βουλής και στο Τμήμα Εργασιακού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης.
 
 
– Κατηγορία Γ΄: τριάντα πέντε (35) ευρώ,

οι υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Εκδόσεων και Εκτυπώσεων και ασχολούνται αποκλειστικά με τη βιβλιοδεσία, την εκτύπωση και τυπογραφικές εργασίες.
 
B.  Το επίδομα της παρούσας απόφασης καταβάλλεται, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία, κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, στους χώρους και με τα καθήκοντα που δικαιολογούν την καταβολή του.

Σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου, το επίδομα περικόπτεται αναλόγως, με εξαίρεση τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 48 και 53 παρ.6 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007-ΦΕΚ26/Α/2007, όπως ισχύει) άδειες. 

Για τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.
 
Σε περίπτωση μη άσκησης, για οποιονδήποτε λόγο, των προβλεπόμενων καθηκόντων από τον καταρχήν δικαιούχο του επιδόματος, διακόπτεται η καταβολή του.
 
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από 1/3/2017.  

Advertisements