Καφέδες τριμήνου 7.300 ευρώ

στις

Πόσο μπορεί να κοστίζουν οι δαπάνες για την προσφορά  καφέ, νερού, κλπ κατά τις συναντήσεις του προέδρου, των αντιπροέδρων της βουλής καθώς και τις διάφορες εκδηλώσεις της διεύθυνσης δημοσίων σχέσεων και εθιμοτυπίας της βουλής, για τους μήνες  Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2016;

 Με την προϋπόθεση ότι θα βεβαιωθούν τα ανωτέρω από την οικεία επιτροπή, εγκρίνουμε συνολική δαπάνη από επτά χιλιάδες τριακόσια δέκα έξι ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά  (7.316,99 €) γράφει το   χαρτάκι

Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Να τα λέμε και αυτά.

kafedes

 

Advertisements