Πόσα εκτός έδρας εγκρίθηκαν στην ΕΡΤ;

στις

Με απόφαση Παππά – Χουλιαράκη έγινε ο καθορισμός των επιτρεπόμενων για το έτος 2017 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του προσωπικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)»

1. Ο αριθμός των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας για το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. όλων των κλάδων, ειδικοτήτων και κατηγοριών, που μετακινείται εκτός έδρας για οποιαδήποτε από τις αιτίες της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, καθορίζεται για το έτος 2017 σε εξήντα (60).

2. Ειδικώς για τους τεχνικούς και τους δημοσιογράφους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που μετακινούνται εκτός έδρας για την εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, συναφούς με την παραγωγή, μετάδοση και εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, καθώς και με τη συντήρηση του δικτύου εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος, ο αριθμός των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας καθορίζεται για το έτος 2017 σε διακόσιες (200).

Και τώρα η σημαντικότερη πληροφορία : από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα προκληθεί δαπάνη ύψους ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00 €), η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. κωδ. 64 του έτους 2017. 

Μόνο για τα εκτός έδρας…

Περι τις 4.000 ευρώ ημερησίως !!!

 

 

Advertisements