Κόκκινο μετα τα 45 σε οδηγούς, υδραυλικούς, κτλ

στις

Σου λέει η κυβέρνηση δεν μπορείς να οδηγήσεις μετα τα 45.

Κάνε κάτι άλλο.

Μην χάνεις την ΕΛΠΙΔΑ σου.

Κυβέρνησε για παράδειγμα μια χώρα.

 

Δείτε την σχετική απόφαση:

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΗΛ/53/33414

Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσωπικού της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/τ.Α’/20-09-02), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες «ειδικά όρια ηλικίας που απαιτούνται από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων μπορεί να καθορίζονται με την οικεία προκήρυξη, μετά από γνώμη του οικείου φορέα και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 2. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’208/04-11-2016) με θέμα «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης… κ.λπ.» και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’210/05.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 3. Το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 5685/30-12-2016 σχετικά με τον καθορισμό ανωτάτων ορίων ηλικίας διορισμού. 4. Το γεγονός ότι η αναγκαιότητα καθορισμού ανωτάτου ορίου ηλικίας διορισμού προκύπτει από το ότι: «α) οι υπάλληλοι των εν λόγω τεχνικών ειδικοτήτων εργάζονται σε ανθυγιεινές, επικίνδυνες και αντίξοες συνθήκες, ιδιαίτερου ψύχους ή καύσωνα σε εξωτερικούς χώρους και με πολύωρη απασχόληση εντός φρεατίων και δεξαμενών που απαιτούν ιδιαίτερους χειρισμούς και σωματική καταπόνηση, β) η ιδιάζουσα φύση και οι ιδιαιτερότητες των καθηκόντων του τεχνικού αυτού προσωπικού, καθιστά απολύτως απαραίτητη την πρόσληψη νέου σε ηλικία προσωπικού, το οποίο θα μπορεί να αντεπεξέλθει στις συνθήκες αυτές, γ) το τακτικό προσωπικό της Εταιρείας ανέρχεται στα 221 άτομα με μέσο όρο ηλικίας τα 50 έτη. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού, λόγω της ιδιάζουσας φύσης και των ιδιαιτεροτήτων των καθηκόντων του προσωπικού κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) της ΕΥΑΘ Α.Ε., το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος, για τις εξής ειδικότητες:
1. ΔΕ Τομέα Μηχανολογικού

2. ΔΕ Τομέα Ηλεκτρολογικού

3. ΔΕ Υδραυλικών

4. ΔΕ Χειριστών Χωματουργικών και Ανυψωτικών Μηχανημάτων.

5. ΔΕ Τομέα Ηλεκτρονικού

6. ΔΕ Δομικών Έργων

7. ΔΕ Οδηγών

8. ΔΕ Συγκολλητή μετάλλων και μεταλλικών κατασκευών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2017

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Advertisements